Algemene voorwaarden W. Barendregt 
Geldig vanaf 1 mei 2018

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met onderstaande leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. W. Barendregt behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden alsmede de aanvullende voorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze van toepassing waren op de dag van de overeenkomst.

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de verkoper
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Retourneren
Artikel 7 – Herroepingsrecht
Artikel 8 – Verplichtingen van de koper tijdens de bedenktijd
Artikel 9 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de koper en kosten daarvan
Artikel 10 -Verplichtingen van de verkoper bij herroeping
Artikel 11 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 12 – De prijs
Artikel 13 – Nakoming overeenkomst
Artikel 14 – Levering en uitvoering
Artikel 15 – Bezorging
Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 17 – Betaling
Artikel 18 – Klachtenregeling
Artikel 19 – Geschillen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.     Verkoper: W. Barendregt, gevestigd te Barendrecht, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 54863236;
2.     Koper: iedere derde met wie de verkoper een overeenkomst aangaat, dan wel een aanbieding doet;
3.     Overeenkomst: iedere verbintenis die tussen de verkoper en koper tot stand komt
4.     Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door de verkoper georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. Oftewel: bestellingen via de webshop.
5.     Communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en verkoper fysiek in elkaars nabijheid zijn, zoals (maar niet beperkt tot) per telefoon en internet;
6.     Dag: kalenderdag;
7.     De website: de website(s) van W. Barendregt en alle onderliggende pagina’s, met uitdrukkelijke uitzondering van de op de website geplaatste links naar andere websites.
8.     Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
9.     Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
10.     Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de koper of verkoper in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Artikel 2 – Identiteit van de verkoper
W. Barendregt
Van ’t Hoffstraat 31
2991 XP Barendrecht

Telefoonnummer: 06-42861234
E-mailadres: info@wbarendregt.nl

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen W. Barendregt en de koper, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.
2.     De artikelen 7 t/m 11 van deze voorwaarden zijn enkel van toepassing indien naar aanleiding van een aanbieding en/of offerte een overeenkomst op afstand tot stand komt.
3.     De eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de koper worden hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4.     Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien zulks schriftelijk is overeengekomen voor de desbetreffende transactie.

Artikel 4 – Het aanbod
1.     Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.     Het aanbod is vrijblijvend. De verkoper is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3.     Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. Toch kan een artikel op details afwijken van de op de website getoonde foto’s. W. Barendregt is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin. De afbeeldingen zijn derhalve enkel en alleen illustratief van aard en hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
4.     Alle genoemde lengtes in de prijslijst, offertes en website zijn gebaseerd op handelslengte, de werkelijke lengte kan 0 tot 5cm langer zijn.

Artikel 5 – De overeenkomst
1.     Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de verkoper is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.
2.     Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de verkoper passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal de verkoper daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 6 – Retourneren
1.     Retourneren is, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders overeengekomen, niet mogelijk. Eén van de redenen is dat wij veel met verschillende partijen werken, waardoor op het moment van retourneren de originele partij vaak niet meer aangeboden wordt. Voor het herroepingsrecht bij een overeenkomst op afstand: zie artikelen 7 – 11 van deze voorwaarden.

Artikel 7 – Herroepingsrecht
Hout en houtproducten zijn altijd uitgesloten van het herroepingsrecht, zie artikel 11.3
1.     De koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De verkoper mag de koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2.     De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper, of een vooraf door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a.     als de koper in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De verkoper mag, mits hij de koper hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b.     als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c.     bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 8 – Verplichtingen van de koper tijdens de bedenktijd
1.     Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2.     De koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3.     De koper is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de verkoper hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 9 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de koper en kosten daarvan

1.     Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de verkoper. Het herroepingsformulier is op te vragen door een mail te sturen naar: info@wbarendregt.nl
2.     Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de koper het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de verkoper nadat het herroepingsformulier is ingevuld. Retourzendingen zonder ingevuld herroepingsformulier kunnen niet geaccepteerd worden.
3.     De koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4.     Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de koper.
5.     De koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de verkoper duidelijk aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de koper de kosten voor terugzending niet te dragen.
6.     De koper draagt geen kosten voor de terugzending als blijkt dat de verkoper:
a.     Verkeerde producten heeft geleverd
b.     De zending duidelijk zichtbare transportschade heeft.
7.     Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 10 -Verplichtingen van de verkoper bij herroeping

1.     Als de verkoper de melding van herroeping door de koper op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding het herroepingsformulier toe aan de koper.
2.     De verkoper gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de koper heeft gebruikt, tenzij de koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de koper.
3.     Als de koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de verkoper de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 11 – Uitsluiting herroepingsrecht
1.     De verkoper kan het herroepingsrecht van de koper uitsluiten voor producten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de verkoper dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Maatwerk-producten zijn echter altijd uitgesloten van herroepingsrecht, tenzij anders overeengekomen.
2.     Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de verkoper tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper, ookwel aangeduid als ‘maatwerk’, zie artikel 10.1;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de verkoper geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de koper de verzegeling heeft verbroken.
h. voor hygiënische producten waarvan de koper de verzegeling heeft verbroken.
3.     Hout en houtproducten zijn, gezien hun aard, altijd uitgesloten van het herroepingsrecht. Eén van de redenen is dat de manier waarop hout wordt opgeslagen erg belangrijk is. Bij een verkeerde manier van opslag kan het hout sneller gaan kromtrekken of scheuren. In onze opslag ligt het hout op de juiste manier opgeslagen, maar dit is niet overal mogelijk. Daarnaast werken we vaak met verschillende partijen, waardoor op het moment van retourneren de originele partij niet meer aangeboden wordt. Heeft u toch (schone en onbeschadigde) materialen over die u wilt retourneren, dan geven wij 70% van aankoopwaarde terug. Maak hiervoor altijd vooraf een afspraak en neem uw aankoopfactuur mee.

Artikel 12 – De prijs
1.     Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2.     In afwijking van het vorige lid kan de verkoper producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de verkoper geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3.     Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.     Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de verkoper dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5.     De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, inclusief btw.

Artikel 13 – Nakoming overeenkomst
1.     De verkoper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de verkoper er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2.     De garantietermijn van de verkoper komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De verkoper is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten
3.     De garantie geldt niet indien:
a. De koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
b. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de verkoper en/of op de verpakking behandeld zijn;
c. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 14 – Levering en uitvoering
1.     De verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.     Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan de verkoper kenbaar heeft gemaakt.
3.     Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de verkoper tot het moment van bezorging aan de koper of een vooraf aangewezen en aan de verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.    De controle op aantallen van het geleverde berust bij de koper. Indien niet terstond na ontvangst over het afgeleverde stukstal wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden op vrachtbrieven, afleverbonnen of dergelijke documenten als juist erkend.
5.    Kwaliteitsreclames of afwijkingen van de specificaties dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst door de koper bij de verkoper schriftelijk te zijn ingediend; na het verstrijken van deze termijn worden dergelijke reclames niet meer in behandeling genomen en vervallen de rechten van de koper.
6.    Reclames op partijen welke geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt worden niet geaccepteerd.
7.    Genoemde levertijden dienen slechts ter indicatie en zijn nimmer bindend.

 Artikel 15 – Bezorging
Indien er sprake is van een met u gemaakte bezorgafspraak gelden de volgende aanvullende voorwaarden:
1.     Zorg ervoor dat er op de afgesproken bezorgdag iemand thuis is om de bestelling aan te nemen. Indien uw bestelling niet afgeleverd kan worden op de afgesproken dag doordat er niemand aanwezig is, zullen er voor de volgende bezorging opnieuw verzendkosten in rekening worden gebracht.
2.    Er wordt bezorgd tot zover we redelijkerwijs met een auto en aanhanger kunnen komen, meestal is dat tot aan de voortuin of het begin van de brandgang. We lossen naast de aanhanger, in verband met planning en tijd is het helaas niet mogelijk om spullen tot binnenshuis of in de achtertuin te bezorgen
3.     Indien er sprake is van een appartement of bovenwoning wordt er door ons geleverd tot aan de eerste drempel van het gebouw.
4.     Indien het afleveradres moeilijk te bereiken is of het een adres in een nieuwbouwwijk betreft, dat nog niet op de kaart is vermeld, verzoeken we je dit aan onze te laten weten bij de bestelling.

Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud
1.     De verkoper behoudt zich de eigendom voor van alle geleverde zaken, totdat al zijn vorderingen op de koper ter zake van de door de verkoper als gevolg van de betreffende overeenkomst aan de koper geleverde zaken of de ten behoeve van de koper verrichte of te verrichten werkzaamheden, evenals ter zake van tekort schieten zijdens de koper in de nakoming van de betreffende overeenkomst of andere vorderingen tijdig zullen zijn voldaan.
2.     Zolang de eigendom der zaken niet op de koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in de volgende alinea.
3.     Het is de koper toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf aan derden te verkopen en af te leveren. De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren. Bij verkoop en/of aflevering door de koper aan derden in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf, evenals bij overtreding van bovenstaande bepalingen wordt de koopprijs, ongeacht andersluidend beding, terstond ten volle opeisbaar.
4.     De verkoper, die gebruik maakt van het eigendomsvoorbehoud, wordt toegang verleend tot de door hem geleverde zaken. Voor zover nodig machtigt de koper de verkoper onherroepelijk tot uitoefening van zijn terugnemingrecht.

Artikel 17 – Betaling
1.     Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de koper verschuldigde bedragen vooraf te worden voldaan.
2.     De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de verkoper te melden.
3.     Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, mag de verkoper, nadat hij door de verkoper is gewezen op de te late betaling en de verkoper de koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, de overeenkomst verbreken.
4.     Indien de koper met de betaling in gebreke is en de verkoper deswege de geleverde zaken, gebruikmakend van het eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 16, terughaalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van de koper.

Artikel 18 – Klachtenregeling
1.     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de verkoper.
2.     Bij de verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 19 – Geschillen
1.     Op overeenkomsten tussen de verkoper en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Aanvullende voorwaarden hout en houtproducten:
1.     W. Barendregt levert vooral hout en houtproducten. Hout is een natuurlijk hygroscopisch materiaal dat onderhevig is aan weersinvloeden. Gevolgen hiervan kunnen zijn dat hout o.a. gaat werken (krimpen, uitzetten, kromtrekken, scheuren, barsten), verkleuren of bloeden (sappen/harsen die uit het hout komen). Door bovenstaande eigenschappen is het voor ons onmogelijk om garantie te geven op deze producten. Wij wijzen dus op voorhand klachten van bovenstaande aard af.
2.     Beperkte afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, afmetingen, kwaliteiten en gelijksoortige gegevens gelden niet als tekortkoming. Eventuele getoonde voorbeelden of modellen dien slechts om een indruk te geven van de materiaalsoort en de kwaliteit en kunnen niet als monster worden beschouwd.
3.     Het verwerken van hout vergt de nodige kennis, wij adviseren u dan ook informatie in te winnen alvorens de materialen te verwerken. Wij zijn niet aansprakelijk te stellen op door ons gegeven adviezen en/of berekeningen. Voor verwerkingsvoorschriften en tips verwijzen wij u graag naar de site: www.houtinfo.nl.

Aanvullende voorwaarden Staffelkortingen
1.     Staffelkortingen zijn niet geldig in combinatie met andere verkregen kortingen.
2.     De staffelkortingen gelden alleen op bestellingen welke in één keer worden uitgeleverd (geen deelleveringen).
3.     De staffelkorting is geldig op één bestelling, niet in combinatie met meerdere bestellingen.
4.     Bij eventuele retouren wordt de staffelkorting herberekend en verrekend.
5.     W. Barendregt behoudt zich het recht voor bepaalde producten of bestellingen van deelname uit te sluiten.
6.     Het is niet mogelijk op aanspraak te maken op deze kortingen in geval van persoonlijke aanbiedingen of offerte op maat. Evenals op nog niet gesloten overeenkomsten.
7.     De orderwaardes en bijbehorende staffelkortingen kunnen zonder opgaaf van redenen op ieder moment worden gewijzigd.